Skip to main content

Full text of "kol-0969: Protocol Notarielen, 1856-1857"

See other formats


969 


Protocol Nota„ 


rieel 


1856 & 1857 


Register op het Protecot Notarisr, 1850ƒ 183. 


Nataes 


Branig 


der 


aoten 
Zakelyken Inhoud. 


PV: Contract. Tusschen Ioseph Trambell en Nicolaas 


Tramp I Le: C:s, ter zake van het werken 
op de mongis idanden. 


Generate 
paro endelie 


Van Jan Nicolaas Cduber op Hurdous Jut 
ting en Abiaham de Ten te lnaero 


Donatie 
intr vnoor 


Van Jeant duber, noming exoris, aan 
C. M: Gaente. C: I van 11 bunders, 30 weden 
groo. 


Transport Van eene slavin en een kind door Iaak Ma„ 


durs aan s. I. Prigeris verkocht. 


Contract 
Tusschen Joseph Rumbelben ladet Ras„ 
d.s, ter zake van het werken op de Hon„ 
ges eilanden. 


Transport Van een slaaf. door Jch: Ab lman aan 


Den Simon Cuant verkocht. 


Contract 
Tusschen Ioreph Reimbell en Mbichiel 
Grioniens Iuly, ter zate van het werken 


op de Mongslilanden 


Spiciale 
kroemata 


Van Riehard Johannes Beruson op zyne 
moeder Fed. I: H: Beussen, tot de ont„ 
vangot vangelden ter Wierhamn 


Trangor8 Van een staaf door de D. I. Scholten aan 


Bensamen du Hautiena te luiaeao verkaur 
Ietor 
Van een slaas door Gabiul Ruis aan I. 
G: van Os te traead verkocht. 


Idem 
Van eene slavenden Ich: Em=t Pacoch 
aan Anna Chistina Wever verkocht 


Saan 
Jan een olaim met een kind den Teted lun„ 


aan Ian Idenliuant verkocht. 


hrecente 
procumntie Van Anna Jacoba Arends op Ionas Atrinds 


eni eine stavin te verkoopen 


Transport Jan een slaaf, door den M. Evertj dan I 


Hennigug te lracoo verkocht 
Saam Van eene slavin met 3 kinderen, door de erfge 


namen van Plara Raamyn aan Pieter Croes 
Iz verkocht.— 


ondede ed Vann onder olaaddemeed een deed der Hantns 


de Lange aan CL van Gn te lindere verlocht 


Testament Van Bochard Secht Croes en Annasabina 


Specht, echte lieden 
Innijen Van eene slaven met twee kinderen, door 


deerfgenammen van P. He lioes aan Parak 
Craats verkocht. 


Ia: 
Van een slaaf door G Schotbergh Hlke 
aan D AJesumente luaroo verkocht. 


Sa 
Van een slaaf door Jan van der Burs 
lives aan DeGeruwen te luracoo verkocht 


Verklauee 
acte van Led 
Van het scheepevolk van het Ameri„ 
kaanschebarteschip Goremer Hubbarn 
Kapiteen William Als meth. 
Testament Ian Nicolaas Croer van de Beest en Re„ 


gina Oiant Popper echte lieden 
Transsaois Van eene slaven mot een hun door To„ 


hannes Nlman dan Wed CF Scholten 
verkocht. 


Borgtogt 
Voor de maarumissie van eenigeslaven van 
den Marten Evertg, door B. vol- Kuant en 
Da Heureing gegeven 
Transport 
Van eene slavin door Ian H: Fell aan 
Abejail de Jacob Moreno Eluiaiae verkocht. 


Verklanrig en 


acte van Een 


Van het scheeparolk van den Henig Schoenei 
Eldiga, Schipper Adriaan Hever. 


Fransport van eene staven met een euigeling door 


toorsecien Brets aan B. volienbuand 
van rekening ener mints kinderen 


Donatie 
Van drie slaven, dan deel lenwen 
Becto Maria Elijabeth Biets, geboren 
Boekeloit aan Feberie Masten en Marid 
Rosefina Semrel, als vrderlyk legi„ 
time poctie 
Testainini Van Concion Broto en Maria Eliga. 


bith Boekhout: echte lieden. 


Transport 
Van een slaafdon N: C. Eman aan 
den. LF Scholten verkocht. 
Testamens 
Van Hore Daniel WWillems en Maris 


Petrna Tromp, echte lieden. 


Inisson Van eee slaven den Maria Doedne 


troex van Jacobusloes IK, verkocht 


Idem 
Van eene slaven door Maria Locirale 
troex aan Joseph van Jaob Henniia telu 
lacas verkocht 


Atruba den 20:e february 1561 


DProlonale Schyvn 
J H B Beass 


1856. 


Drie Gulden 


Gersude 


N:o 1=e 


Wy Jacobus Jarman J:r Gezaghebber 


van ’t Eiland Aruba. 


Bekenne dat voor my gecompareerd is den 


Heer Ioseph Keimbell, Agent van Late Goments 


Ball H.o, te Boston, zich thans alhier bevindende 


Eene, en ten anderen zyde de na te noemene 


persoonen allen inwoonders dezes Lilands. 
Nicolaas Tromp P., Manuel Rasmyn, Iose 
Kelly, Pieter Kelly P., Nicolaas Sromp, Iuan 
Selvester, Ian Hendr Daal, Ian Willem Franken 


Pieter de Cuba, Christophel de Cuba, Anthoin Tromp 


Johannes Inik, Ian Kork, Clement Maduro, Willem 
kelly, Abbilliaar Henriquer, Johannes Rudeloff, 
Aligiel Rasmyn Willem Angela, Jeorge Angela 
Ian Lampe P=, Hermanus Koolman, Joseph Nicol„ 
Christiaans, Martin Ribero, Louis Ribero, 
Iose Maria Vrolyk, Johannes Christiaans, 
Manuel Tromp, Franky Vrolyk, en Philip 
moljk 


Te kennen gevende. 


Por Dat de eerstgenoemde zich verbind en 
aanneemt voor den tyd van drie agtereenvol„ 
gende maanden, de bovengemelde persoonen, 
overtebrengen na de Kilanden Los Monges, 
om aldaar te arbeiden, de werkzaamheden 


daar 


daar hy hun meden belasten zal, betaald 


zal worden met ƒ1.— (zegge een gulden p.r dag 


(zondagen uitgezonderd) en hun drie maaltyden 


daags zal verschaffen. 
2„o Verbind hy zich, zoo wanneer hy voor de expi„ 


ratie de voorengenoemde persoonen mogt afdan 
„ken hy zich in de verpligting gevoelt om tot 
den laatsten dag van de drie maanden hun„ 
„nen geaccordeerde gelden uittebetalen, en op 
zyn kosten na het Eiland Aruba te doen retourneren, 
3=o Dat de vorengenoemde persoonen zich bij 
dezen verbinden, en ten volle zullen nakomen het 
geen hun opgelezen wordt en, in dit Contract 
staat vermeld, en zy in de verpligting zullen 
zyn aan den meergen„te heer Ioseph Keimbele 
een maand voor den verschenen tijd zich te 
verklaren, of zy langer in dienst wenschen te 
blijven, waaraan afhangen zal de handelinge 


door den gem. Heer Ioseph Keimbell in de ver„ 


„volgen te nemen. 
N„o De geingageerden persoonen in dit Contract 
genoemd, nemen aan en beloven, onder welke voor 
waarden ook, van eenige sterke drank met zich 
mede tenemen, daar zoo wanneer zy beschonken 
mogten worden bevonden, de Hoofden van dit 
Contract het regt zullen hebben om het daggeld 


entehouden 


Aruba den 5. February 1856. 


advens, of handgeld aan de volgende persomen in handen gege„ 
ven, om op de eilanden Los Monges te gaan werken, te zien in het 
Contract Cdatum als boven 
Seelaar Ins v=r 
Manuel Rasmyn 
Tose Kelly 
Pieter Kelly 
Nicolaas Tromp (Noord 
Iuai Selvester 
Ian Hend„r Daal 
Ian Willem Franken 
Pieter de Caba 
Christophel de Cuba 


Anthoin Tromp 


Johannes Inik 
Ian Kork 
Clement Mladuro 
Willem Kelly 
Abelliaar Henriquer 
Johannes Sudeloff 
Aligiel Rasmyn 
Willem Angela 
George Angela 
Ian Lampe P= 
Hermanus Koolman 
Joseph Nacolaas Christiaans 
Martin Ribero 
Louis Ribere 
Jose Maria Vrolyk 
Johannes Christiaans 
Bartolomeus Tromp 
Franki Vrolyk 
Philip rolyk 


Spaansche matten — ƒ 312 


intehouden, van dien dagen dat zy onbekwaam 
voor het werkzaamheden waren. 
Welke voorwaarden, partyen over e weder 


verklaren te zullen nakomen, verbindende 
hunnen persoonen als goederen. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba 


den 5„e February des jaars 1856. 


de gezaghebber voornoemd 
Jarman 


In kennis van my 


De Koloniale schryver 


Waerste d:r 


met magt van substitutie en belofte van 
approbatie en ratificatie onder verband als 
naar regten. 


Aldus gedaan en gepasseert op Aruba 


in presentie van de Heeren D. Paerste J: — 
Ioseph Schwengle, als getuigen.— 


(was get:) I. N. Oduben 


Als getuigen 
„was Getd:) D. Jaerste p:r 
C I. Schwengle 


guod attestor 
De Gezaghebber voornoemd. 
was get:t) Jarman 


Accordeert met deszelfs Orngineel. 


de Koloniale Schryver 


Waerste V:o 


1856. 


Drie Gulden. 


Geria 


N:o 2. 


Heden den 3„e April 1856. 


Compareerde voor mij, Jacobus Jarman J„r 


Geraghebber des Lilands Aruba als zodanig 
de Notariele functien uitoefende in presentie 
van de hier na te noemene getuigen. 


Den Heer Jean Oduber namens zyn Edele 


Echtgenoot Mevrouw Maria Elisabeth Oduber 
geboren Groes wonende alhier, 


Dewelke bekende aan de Heeren Carel 


M. Daerste W. M. B. Gravenhorst A M„ 
P. van den Wall Arneman & I. B. Graven„ 


„horst 


Inter vivos of by gift onder de levenden van 


de 12 Bunders en 30 Roeden lands en Water 


gelegen volgens koor en meetbrief dot 19 february 
1856 p:o 17 an het 2„e District dezes eilands in den 
omtrek van het Papagaayenbosch, en door 
zyne voormelde Echtgenoot in Concessie verkre„ 
„gen tot het aanleggen van zoutpannen en het 
uitoefenen van landbouw en veeteelt blykens be„ 


„schikking van het Hoofd Bestuur dat 26 Februariy 


1856 W.t te schenken en onherroepelyk aftestaan 
Elf Bunders en dertig Roeden, en wel aan elk 
hunner een Vierde aandeel der aangeduide 


hoeveelheid 


hoeveelheid, mits op zich nemende de vervulling 


der voorwaarden aan de Concessie gehecht in 
de voldoening der belasting à twee guldens per 
Bunder aanvang genomen hebbende den J„e 
April d. J, verklaarde de Comparant dat zjne 
Echtgenoot de overblijvende Bunder die in land 
zal bestaan voor zich zelve behoudt ten einde 
denzelven voor den landbouw en den Deeteelt 
ofteperken. 


Compareerde ten dage voormeld en als 


ooren de Heeren W. M. B. Gravenhorst A. M. 
P. van den Wall Arneman en I B. Gravenhorst, 


de eerste ook in zyne kwaliteit als gemagtigde van 
den Heer C. M Vaerste, zich te curacoo bevin„ 


„dende, de welke verklaarden de voormelde gift 
onder de levenden in dank aantenemen en 
zich voorts te verbinden tot de nakoming der 
voorwaarde aan Concessie gehecht in de vol„ 
„doening der belasting waarmede de geschonken 
het Bunders en dertig Roeden lands en ater 
door het Hoofdbestuur bezwaard zyn 


Aldus gedaan en gepasseerd te Aruba in 


presentie van de Heeren D. Paerste p„r v Ioseph 
Schwengle als getuigen. 


Als getuigen 
Daerste Dn 


Jaan duker 


I Schrrenale 
Guod attistor 


Jarman 


1856. 


Vijftig centen. 


Gersua 


Het origineel en 
geschreven op een 
zegel van 
ƒ1. 


de Geraghebber 


Jarman 


s.— 


Ik ondergeteekende Isaac Maduro 


wonende alhier 
Bekenne by deze uit de hand verkocht 


te hebben en by deze wettig overtedragen en 
Kwyt te schelden aan en ten behoeve van 
den Heer Joseph Prigerio wonende alhier 


De slaven genaamd Delaida, oud 34 


jaren, dochter van Martina, benevens haar 
dochter genaamd Federika, oud 3 jaren my in 
eigendom aankomende, en de zulks voor de 
somma van drie honderd gulden in Contante 
penning door my van den Koper voornoemd 
ontvangen 


Cederende en transporteren dienvolgens 


al het regt van eigendom aan bovengenoemde 
heer Ioseph Prigeris het welk ik voor dato 
dezes op bovengemelde slavennen heeft ge„ 
had, zonder iets het geringste daaraan te 
reserveren, met belofte van den koper voorm: 
tegen alle en iegelyk voor alle op in aanspraak 
deswegens te zullen in demneren en schadeloos 
houden onder verband als naar regten. 


Aruba den 7„e April 1856. 
in ons byzijn als getuigen 
/was get:) D. Gaerste jr 
C„ I. Schwengle Was getdit kruis merk / is gesteld 


door Isaac Maduro 


voldaan 


voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur in Raden dato 14„e februarij 1831. 
als mede ontvangen de somma van zestien 
gulden voor de belasting op den verkoop van 
twee slaven.— 


Aruba den J„e April 1856. 


De Deraghebber 


/was get:t Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore onder w=o 1. 
en het origineel aan den belanghebbende afgege„ 
„ven op Aruba den J„e April 1856. 


de Koloniale Schryver 


Waerste P: 


856 


Drie Gulden 


Gerrik 


Wy Iacobus Jarman p„r Geraghebber 


van het Eiland Aruba. 


Bekenne dat voor mij gecompareerd is 


den Heer Joseph Keimbell, agent van Late 
Govents Ball H„s te Boston, zich thans alhier 
bevindende, 


Rene, en ten anderen zyde de na te noeme 


ne persoonen allen inwoonders dezes eilands 


Cadet Kas Anthoin Tromp, Casper volff, 


Philip Thiel, Isaac Geerman Hoze Zwijnsberg, 
Eduard Geerman, Manuel Franke, Cornelis 
Geerman Guillermo Thiel Andries Dykhoff 
Frans Rasmyn, Loper Kas Francisco Rafi 


„ne, Hermanus Dirks & Anthony Ras 


Te kennen gevende 


Jmo Dat de eerstgenoemde zich verbind en aan 
„neemt voor den tijd van drie agtereenvolgende 
maanden, de bovengemelde persoonen overtebren„ 
„gen na de eilanden Los Monges, om aldaar 
te arbeiden, de werkraamheden daar hy 
hun belasten zal, betaald zal worden met f1. 
zegge een gulden sdaags /zondagen uitge„ 
„zonderd) en hun drie maaltyden daagt zal 


verschaffen. 
Odens Verbind hy zich, zoo wanneer hy voor de 


exparatie 


expiratie de vooren genoemde persoonen mogt 
afdanken hy zich in de verpligting gevoelt om 
tot den laatsten dag van drie maanden hun„ 


nen geaccordeerde gelden uittebetalen, en op 
zyn kosten na hhet Eiland Aruba te doen ketour„ 


„neren. 
3„o Dat de voorengenoemde persoonen zich 
by dezen bev: verbinden, en ten volle zullen na„ 
komen het geen hun opgelezen wordt en, in 


dit Contract staat vermeld, en zy in de verplig„ 
ting, zullen zyn aan den meegemelde Heer 
Joseph Reimbell, een maand voor den verschenen 


tyd zich te verklaren, of zy langer in dienst wen„ 
schen te blyven, waaraan afhangen zal de 
handelingen door den gem. heer Ioseph Keim„ 
bell in de vervolgen te nemen. 
4„o De geingageerden persoonen in dit 
Contract genoemd, nemen aan en beloven, onder 
welke voorwaarden ook, van eenige sterke 
drank met zich mede tenemen, daar zoo 
wanneer zy beschonken mogten worden 
bevonden, de Hoofden van dit contract het 
regt zullen hebben om het daggeld intehou„ 
„den van dien dagen dat zy onbekwaam voor 
het werkzaamheden waren. 


Welke 


Welke voorwaarden, partyen over en weder 


verklaren te zullen nakomen, verbindende 
hunnen persoonen als goederen naar regten. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba den 


8„o April 1856. 


In stede van de Gezaghebber 


Het Adviseert Lid 
Daidl Ecpuilesseke 


In Kennis van my 


de Koloniale schryver 


Waerste D= 


11887 


Vyftig centen 


Gerearn 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
de Gezaghebber 


Jarman 


5. 


Ik ondergeteekende Johannes Michail 


man, wonende alhier. 
Bekenne uit de hand verkocht te hebben 


Een by deze wettiglyk overtedragen en kwyt te 


schelden aan en ten behoeve van Mejufvrouw 
De wed„e Simon Quant, mede wonende alhier„ 


Een Neger slaat genaamd Pieter, oud 58 jaren, 


zoon van klara, my in eigendom aankomende, 


inde zulks voor de somma van Zestig guldens, 
in kontante penning door my van den koopster 
voornoemd ontvangen. 


Cederende en transporterende aan gemelde 


mejufvrouw Dewed„e Simon Quant, al het regt 


van eigendom dewelke ik voor dato dezes op 
bovengemelde staaf Pieter, heeft gehad zonder 
iets het geringste daaraan te reserveren, met 
belofte van den koopster voormeld tegen alle 
op en aanspraak deswegens te zullen indem„ 
neren en schadeloos stellen onder verband 
als naar regten. 


Aruba den 18.' April 1857. 


/was get:/ Joh=s M. Eman 


Voldaan aan den inhoud der publicatie 


van Directeur en raden dato 14 February 
1831.— als mede ontvangen de somma van 


acht 


acht guldens voor de belasting op den ver„ 
koop van een slaaf. 


Apuba den 18.' April 1857. 
de Gezaghebber 


/Was get:/ Jarman 


Geregistreerd ten koloniale kantore, en het 
origineel aan de belanghebbende afgegeven 
op Apuba den 18:e April 1857. 


de Koloniale schryver 


Daerste 


1856. 


Drie Gruldens. 


Gorinia 


6. 


Wy Iacobus Jarman p„r Geraghebber 


van het hiland Aruba. 
Bekenne dat voor mij gecompareerd is den 


Heer Joseph: Keimbelt, agent van de Heeren 
Iohn E. Gomen H„o te Boston, zich thans al„ 
hier bevindende. 


ter Eenegen ten anderen zyde, de na te noemene 


persoonen, allen inwoonders dezes Eilands, te vet 


Michil Geronimo Kelly, Iurriaan Custiaans 
Willem Tiel, Ian Anthonij Tromp, Francisco 
Geronimo Bermuder, Cristoffel Dirks, Iacobus 
broes, Bernadin Wolff, Casper Romp, Carmelio 


Tromp, Anthonij Aladuro, Alarten Comenencia 
Kichard Preto, Simon Breto Pilip Tromp, Iaco„ 
„bus WWinterdal, Ian Hend„r Hoheb, Ian de Caba„ 
Esteba Gonzales, Jean Huyde, Plip Kelly, 
Marcus Kelliy, Francisco Aliguel Tromp, Fran„ 
cisio Castro, Lorenzo Tromp, simon Parro, Ian 


Vrolijk, Iuan Manuel Aledina, Jean V. Tromp, 
Jean H. Ras Iose L: Cajama, Jan J: Tromp, 
Fely Thiel, Nicolaas Sromp, Felis A. Web, 
Franci Ras, Pieter Poppe, Victor Croes, Barth 
Thiel, Jan Willemse: J Louis Geroes, Grelermo 
Gironimo,Te kennen gevende 
Im Dat de eerstgenoemde zich verbind en 


aanneemt voor den tyd van drie agtereenvol„ 


„gende 


„gende maanden, de voor engenoemde persoonen 


overtebrengen na de Eilanden Los Monges, 
om aldaar te arbeiden, de werkzaamheden daar 


hy hun belasten zal, betaald zal worden met 


41.— zegge een gulden sdaags /zondagen uitge„ 
„zonderd 7en hun drie maaltyden daags zal ver„ 
„schaffen 


D=n Verbind hj zich, zoo wanneer hy voor de 


Eypiratie de voor engenoemde persoonen mogt afdan„ 
„ken hy zich in de verpligting gevoelt om tot den 
laatsten dag van de drie maanden hunnen 


geaccordeerde gelden uittebetalen, en op zyn kos„ 
„ten na het Eiland Aruba te doen retourneren. 


3„e Dat de voorengenoemde persoonen zich by dezen 
verbinden, en ten volle zullen nakomen het geen 
hun opgelezen wordt en, in dit Contract staat 
vermeld, en zy in de verpligting zullen zyn aan 
den meergemelde Heer Ioseph Keimbell, een 


maand voor den verschenen tyd zich te ver„ 


„klaren, of zy langer in dienst wenschen te blyven, 
waaraan afhangen zal de behandelingen door 
den gem: heer Joseph Kimbell, in de ver„ 
„volgen te nemen. 


L„o De geengageerde persoonen in dit Contract 


genoemd nemen aan, en beloven, onder welke 


voorwaarden ook van eenige sterke drank met 


zich 


zich mede tenemen, daar, zoo wanneer zy be„ 
„schonken mogten worden bevonden, de Hoofden 
van dit Contract het regt zullen hebben om het 


daggeld intehouden van dien dagen dat zy onbe„ 
„kwaam voor het werkzaamheden waren.— 


welke voorwaarden partyen over en weder 


verklaren te zullen nakomen, verbindende hun„ 


nen persoonen als goederen naar regten:; 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba den 


3. Mei 1856. 


De Geraghebber voornoemd 


Parman 


In kennis van my 
de Koloniale Schryver 


Daerste In 


1856 


Drie Guldens. 


Gersua 


7. 


Heden den 5„e Mei 1856 


SCompareerde voor mij Iacobus Jarman J„s 


Geraghebber des Eilands Aruba, als zoodanig 
de Notarisle Junctien uitoefende in presentie 
van de hier natenoemene getuigen 


Den Heer Richard Johannes Braugon, 


wonende alhier. 


Dewelke verklaarde op de Krachtigste wyze 


eenigzints doenlyk zynde te Constitueren, en by 
deze in zyne plaats magtig te maken zyn Edele 
Moeder, Mevrouwe Tanetje Elisabeth Raven, 


weduwe wylen den Heer Jan Hend„k Beaujon, 
wonende te Guracao. 


specialyk om in zijn naam, en van wege den 


Constituant het bedrag van zyn aandeel der 
gelden van de filecomise Kapitaal door wylen 
mevrouw de weduwe Klaa van Eckhoudt, op de 
wees onbeheerde Boedel Kamer te Curacao te 


ontvangen, en op order overtemaken. 


Voor den ontvangst daarvan behoorlyke Kwi„ 


„tantie te teekenen, en voorts nog zoo veel meer„ 
„der te doen ente verrigten als deswegens nodig 
mogten zyn en den Constituant zelve present 


zynde 


zynde zouden kunnen mogen of moeten doen alles 


met magt van substitutie en belafte van ap„ 
„probatie en ratificatie onder verband als naar 
regten. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba in 


presentie van D. Paerste p„r 2 Ioseph Schwengle, 


als getuigen. 
Ro. I. Berajan 


quod attestor 
de gezaghebber voornoemd. 


1856 


Vijftig Ceenten 


Gordi 


Het origineel is 
geschreven op 
een zegel van f1. 
de Geraghebber 


Jarman 


8. 


Ik Ondergetekende Mlaria Balentina 


Pardo, Wedr:m Lo dewyk Fredk Scholten, 


wonende alhier, 


Bekenne uit de hand verkocht te hebben 


en by deze wettig overtedragen en kwyt te schel„ 
„den aan en ten behoeve van den Heer Benja„ 
min de Marchena woonachtig te Curacao; 


De slavenjonge genaamd stephanus ond 


12 jaren zoon van Teferina, my in eigendom 
aankomende, en de zulks voor de somma van 
twee honderd en vyftig guldens, in Contante 
penning van den kooper voornoemd ontvangen 


Gederende en transporterende al het regt 


van eigendom aan meergem. Heer Benjamen 
de Marchena, het welk ik voor dato dezes op 


bovengemelde slavenjonge stephanus, oud 12 jaren 
heeft gehad, zonder iets het geringste daaraan 
te reserveren, met belofte van den kooper voor„ 


meld tegen alle en een iegelyk voor alle op en 
aanspraak deswegens te zullen indemneren 
en schadeloos houden onder verband als naar 


Regten 
Aruba den 10:' Mei 1856. 


(Was get.) Dit kruis teken t is gesteld door 


Maria Balentina Pardo 


Wed„e Lod„t Fred:r Scholten 


in ons byzyn als getuigen 
was geb:) I. Schwingle 


„ D. Caprileo J„r 
voldaan 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden dato 14 february 1831. 


als mede ontvangen de somma van acht 


guldens, voor de belasting op den verkoop van 
een slaap. 


Aruba den 10:' Mei 1856. 


De dezaghebber van Aruba 
/was gel./ Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale kantore onder W:o 


15, en het origineel aan den belanghebbende 
afgegeven, op Aruba den 10:' Mei 1856. 


De Koloniale schryver 


Daerste V„r 


2 


Ik ondergetekende Pabriel Ruin, 


wonende alhier, 


Bekenne uit de hand verkocht te hebben 


en by deze wettig overtedragen en kwyt te schel„ 
„den aan en ten behoeve van den Wellerwaarde 
Heer Johannes Gerardus Van Os woonachtig 
te Curacas. — 


De staaf genaamd theodorus, oud 33 jaren 


zoon van Maria, my in eigendom aankomende, 
ende zulks voor de somma van drie honderd 
guldens, in contante penning van den kooper 


voornoemd ontvangen. 


Oederende en transporterende al het regt 


van eigendom aan meergem. Heer Johannes 
S. van Os, het welk ik voor dato dezes op boven 
genoemde slaaf Theodorus, oud 33 jaren, heeft 
gehad, zonder rets het geringste daaraan te 
reserveren, met belofte van den kooper voormeld 


tegen alle en een regelyk voor alle op en aan„ 
„spraak deswegens te zullen indemneren en 
schadeloos houden onder verband als naar Regten 


Auba den 14:' Mei 1856 


/was get: / Tabriel Rur 


voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur 


1854 


Vijftig centen 


Goria 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van J1. 
de Geraghebber 


Zoemen 


1856. 


Vijftig Centen 


Gorsud 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
de Gezaghebber 


Jarman 


10. 


Ik ondergetekende Johannes Emanuel 


Paesch wonende alhier 
Bekenne uit de hand verkocht te hebben 


en bij deze wettig overtedragen en kwyt te schel„ 
„den aan en ten behoeve van Mejufvrouw Anna 
Christina Wever, mede alhier woonachtig. 


De slavin genaamd georgina, oud 14 jaren 


dochter van Peferina, my in eigendom aankomende 
ende zulks voor de somma van Twee honderd 


guldens, in Contante penning van den 


koopster voornoemd ontvangen. 


Cederende en transporteren al het regt van 


eigendom aan meergenoemde Mejufvrouw 
Anna Christina Wever het welk ik voor 
dato dezes op bovengen. slavin Teorgena, 
oud 14 jaren, heeft gehad, zonder iets het gering„ 
ste daaraan te reserveren met belofte van den 
Koopster voormeld tegen alle en een regelyk 
voor alle op en aanspraak deswegens te zullen 
indemneren en schadeloos houden onder ver„ 
band als naar regten. 


Aruba den 19„e Mei 1856 
/Was get:t/ Ioh„s Em„r Paesch 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden, dato 14 february 1831. 


als mede ontvangen de somma van acht 


guldens 


guldens voor de belasting op den verkoop van 
een slaaf. Aruba den 19:e Mei 1856 


/was get:/ De Geraghebber 


Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore onder 


w 13. en het origineel aan den belanghebbende 
afgegeven op Aruba den 19.e Mei 1836. 


De Kolonialer schryver 


Waerste d„o 


1851. 


Vijftig centen. 


Gorsik 


Het origineelis 


geschreven op een 
zegel van ƒ4. 
De Geraghebber 


Jarman 


11. 


Ik ondergeteekende Pieter: Quant wonene. 


alhier 
Bekenne hierby uit de hand verkocht te hebben 


en bij dezen wattaglyk op te dragen en kwyt te schelden 
aan en ten behoeven van den Heer Ian Iden Quant 


mede alhier woonachtig ene mulatte slaven genoomd 
Maria Elisabeth, oud twintig jaren, benevens haar doch„ 


tertje genaamd Johanna Escolastica oud achtien moen„ 
den, de eerstgenoemde dochter van Pulina Renrietta, my 


in eigendom aankomende, voor de somma van drie 
honderd guldens N. C. in kontante penning van den 
kooper voornoemd ontvangen. 


bederende en ransporteren aan gemelden Heer Jan 


den Qnant al het regt van eigendom welkik voor 
dato dezes op bovenstaande Haven heeft gehad, zonder 
iets het geringste daaraan te Reserveren, belovende 
den kooper voornoemd tegen alle op en aansprook 


deswegens te zullen indemneren en schadeloor stallen 
onder verband als noor Regten. 


Aruba den 19 Mei 1856 
/:was getd:, P. Crant 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden dato 14.' february 1831. 


als mede ontvangen de somma van acht guldens 


voor de belasting op den verkoop van een slaaf 


Aruba den 19. July 1856 


De Geragebber 
/get:/ Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore onder 
N46., en het origineel aan den belangheb„ 
ber afgegeven, op Arubal den 19e Iuly, 1856 


De roln. schriyver 


Haerste V 


12. 


Heden den 19.' Iuly 1856. 
Compareerde voor my Iacobus Jarman 


J„s Geraghebber des eilands Aruba, als zoodanig 
de Notariele functien uitoefende, in presentie 
van de hier na te noemene getuigen 


Mejufvrouw Anna Iacoba Arends, wonende 


alhier 


Dewelke verklaarde op de krachtigste 


wyze eenigzints doenlyk zynde te constitueeren 
en by deze in hare plaats magtig te maken 
haare broeten den heer Ionas Arends, mede 
alhier woonachtig 


Specialyk om in naam en van wege den 


Constituante uit de hand of by publieke opveiling 
ten meesten voordeilen van den Constituante te ver„ 
koopen de Slaven genaamd Petronitia, ond 40 jaren 
dochter van Maria Rosario, benevens haar drie 


kinderen met namen Maria Meregelda oud 18 jarer 
Frudenia Ordalia, oud 15jaren en Mauricia Eder 
filia oud 2 jaren, haar Comparante aandeel in de 
bovengem: slaven in eigendom aankomende, voorts 
de kooppenning te ontvangen, behoorlyke transpor„ 


„ten ten behoeve van den kooper te passeren en 
vrywaring te verlenen, met belofte van intem„ 
niteit zoo des behoort. 


alsmede 


1856 


Drie Gulden. 


Gorsua 


alsmede nog ten deze alles meerder te doen en te 


en te verrigten als noodig moge zyn, in de Con 
stituante zelven present zynde, zouden kunnen mo„ 


gen, of moeten doen, alles met magt van substitu„ 
tien en beloften van approbatie en ratifacatie 
onder verband als naar regten. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba in 


presentie van D. Gaerste f„s v 3. Schwengle als 


getuigen.— 


als getuigen 
Waerste d. 


Anna Jacoba Anend 


quod attestor 


De Gezag hebber voornoemd 


Jarman 


1801. 


Vijftig centen 


Gersua 


Het origineel is 


geschreven op een 
zegel van 71. 
De Geraghebber 


Jarnan 


13. 


Ik ondergeteekende Deweduwe Marter 


warten ronende alhier 


Bekenne bij deze uit de hand verkocht te het 


„ben en bj dezen wettiglyk overtedragen en kwg 
te schelden aan en ten behoeven van den Heer 
Daniel 6. Henriguer, wonende te curacad. 
Een neger slaaf genaamd Matthys, oud 52 


jaren, zoon van Maria, my in eigendom aan„ 


komende, ende zulks voor de somma van drie 
honderd gulden, in kontante gelden door my 
van den kooper voornoemd ontvangen. 


Oederende en transporteren aan gemelde 


heer Daniel C. Henriguer, al het regt van 


eigendom welk ik voor dato dezes op bovengem 
slaaf Matthys heeft gehad zonder iets het 
geringste daaraan te reserveren, met betofte 
van den kooper tegen alte op en aanspraak 


des wegens te zullen in demneren en schadelooe 
stellen onder verband als naar regten 


Aruba den 28 Augustus 1856 
/was get:/ DeW:r M. Evertsz 


Voldaan aan den inhoud der publicatie vas 


Directeur in raden dato 14 February 1831. als 


meede 


meede ontvangen de somma van acht gulden 
voor de belasting op den verkoop van een slaaf 


Aruba den 28 Augustus 1856 


De Geraghebber 


/ Was get:t/ Jarman 


Geregistreerd ten Kolonialen kantore onder N:o 
17. en het origineel aan den belanghebbende 
afgegeven, op Aruba den 28 Augustus 1856 


De Kolonialen schryver 


Waerste 


1856. 


Vijftig Centen. 


Goriia 


betorigineel is 
geschreven op een 
zegel van ƒ4. 
De Geraghebber 


darman 


14 


Wy ondergeteekenden gezamentlyke ker 


„deren &n Universele Erfgenamen van wylen onzen 


moeder mejufvrouw klara Rasmyn. 


Bikkernen by deze uit de hand verkocht te 


hebben en by dezen wettiglyk overtedragen en 
kwyt te schetten aan en ten behoeven van den 
Heer Pieter Enees H„r J: wonende alhier. 


De slavin genaamd Para, oud 89. jaren, docht 


van Margaritha, benevens hare kinderen met 
namen Claudina, oud 9jaren, Mauricia, ond 
6jaren en Felif, oud 2 jaren, ons in eigendom aan 
komende, ende zulks voor de somma van Vier 
honderd gulden, in kontante penning door ons 
van den Kooper voornoemd ontvangen 


Gederende in transporteren aan gemelde 


Heer Pieter Groes W„m J„m al het regt van eigen. 
dom dewelke wij voor dato dezes op bovengem. 
slaven heeft gehad, zonder iets het geringste daar 
aan te reserveren, met belofte van den kooper 


bovengenoemd tegen alle op en aanspraak des„ 
wegens te zullen in demneren en schadeloos 
stellen onder verband als naar Regten. 


van Iuriaan Hasmyn 
„ J Man„s Kasmyn 
„ f van Johanna Pariere 
„f van Rosalia Kasmyn 
„f Sara Rasmyn. 


Als getuigens 


was getd) B. vdv. quant 
„ George Henriquer 


Aruba den 29:' September 1838 


/was get./ Dit / is de gewoone pandteek 


„ning van Elias Kasmyn 
Dit t is de gewoone handteek 
ning van Isaac Hasmyn 
Dit / is de gewoone handteekt 
van Michael Aasmyn 


Voldaan aan den inhoud der publicatie 


van Directeur en kasten dato 14: february 1831. 


als meede ontvangen de somma van Vier en 


twintig gulden, voor de belasting op den verkoop 
van drie staven, zynde de vierde een zuigeling 


Aruba den 30:' September 1856 
De Teraghebber des Eilands 
/getekend/ Jarman 


geregistreerd, ten koloniale kantore onder W: 
18, en het origineel aan den belanghebbende 
afgegeven, op Aruba den 30 September 1856. 


De Kolomale schryver 


Hierste 


15. 


Ik ondergeteekende Jacobus de Lange„ 
wonende alhier, 
Bekenne by deze uit de hand verkocht te 


hebben en by dezen wettiglyk overtedragen en 
kwyt te schelden aan en ten behoeven van den 
Heer C. L. van Eps, wonende te Cracas 


de slaven genaamd Regina Francisca, nu 


30 jaren, dochter van Iuana, benevens haar 
dochter genaamd Martha, oud 7 Jaren, my in 


eigendom aankomende, ende zulks voor de sommo 
van drie honderd en vyftig gulden, in kontante 
penning door my van den kooper voornoemd ontvangen, 


bederende en transporterende aan gemelde 


Heer C. L. van Eps, al het regt van eigendom 


dewelke ik voor dato dezes op bovengemelde 
slavennen heeft gehad, zonder iets het gerengste 
daaraan te reserveren, met belofte van den 


kooper voormeld tegen alle op en aanspraak 
deswegens te zullen in demneren en schadeloos 
stellen onder verband als naar regten. 


Aruba den 21. November 1856 
/was get.) Jacobus de Lange 


voldaan aan den inhoud der publicatie van 
Directeur en raden dato 14 February 1831, 


als meede ontvangen de somma van Zestien 


gulden 


1856. 


Vijftig centen. 


Gorsua 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
De Geraghebber 


Jaromag 


gulden voor de belasting op den verkoop van 


twee stavinnen. 


Aruba den 21 Novb:r 1856 


De Gezaghebber 


/was get:t/ Jarman 


Geregistreerd ten Kolonialen Kantore onder o 
20, en het origineel aan den belanghebber 


afgegeven, op Aruba den 21: November 1856 


De Koln. schryver 


DWaerste 


10. 


Heden den 6„e Ianuary 1837. 


Compareerde voor my Jacobus 
Jarman J„r Gezaghebber des iilands Aruba„ 


als zoodanig de Notariete functien uitoesen de 
in presentie van de hiernatenoemende getuigen 


Den Hier Borchard Specht broes en 


Mejufvrouw Johanna Sabina Specht Echte„ 


„lieden, wonende alhier„ 


Te kennen gevende genegen te zyn over 


hunne nalatene goederen testamentair te 


desponeren, mitsdien verklaarden de testateuren 
by deze te revoeeren en buiten Effect te stellen 
alle testamenten, Coduillen en andere acten 
kracht van uiterste wille hebbende door hen 
Comparanten hy zy gezamentlyk of afzonderlyk 


voor dato dezes gemaakt en gepasseerd.— 


En komende als nu ter dispositie ver„ 


klaarden de testateuren elkanderen over en 


weder dat is de eerststervende den langstle„ 


„vende van hun beiden te nomineren tot zyne 
ofte hare eenige Yniwersele Erfgenaam of 
Erfgename van alle zoo roerende als onroerende 
goederen, Actien, Rrediten en geregtigheden 


niets uitgezonderd welke de eerststervende met 


den 


4837 
Drie gulden. 


Gersitt 


den dood zal komen te ontruimen en nate„ 
„laten, zullende de langstlevende nogtans 
gehouden en verpligt zjn de kind of kinderen 
die zy by elk anderen perwakt hebben behoor 
„lyk te alimenteren en optevoeden tot een 
ieder hunnen meerderjarigheid, eerder huwelyk 
of andere geapprobeerde staat. 
Instituerende de testateuren derzelver kind 
of kinderen tot zyne ofte hare mede erfgenaam 
of erfgenamen, Edoch, voor niet meerder ofte 
anders dan in de naakte en bloote legateme 
portie, kinderen in de nalatenschap hunner 
onders waar scherpheid van Regten Compete„ 
rende. 


Verder verklaarde de testateuren en leven 


te donateren en te schinken aan hunne dochter 
Magdalina Specht broes, de aan hun aanko„ 
mende Haafsche meisje genaamd Anna, oud 
’t jaren, dochter van Raphaila. 


de testateuren verklaarde te stellen en te 


nomineren tot voogd of voogdesse over hunne 
nalatene kind of kinderen, en redder of 
Redster; van zyne ofte hare boedel en nalaten 
schap, - 


secluderende de testateuren uit hunnen 


boedel en nalatenschap alle Weesmeester, 


Weeskamer 


Weeskamer en alle anderen die ambts 
of pligtshalven zich daarmede zouden wil„ 
=ten moejen, alle dezelve bedanken by deze. 


Het geene voorschreven staat de testateu„ 


ren duidelyk voor gelezen zynde, verklaarden 
zy al het zelve wel te hebben verstaan en 
te zyn hun testament, begeerende de testa„ 
teurs dus, dat dit Instrument na hun over„ 
lyden volkomen kracht en waarde hebben„ 
zal, het zij als testament Codiceel of hoe anders 
dezelve naar regten best en bondigst zal 
kunnen bestaan. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Anuba 


in tegenwoordigheid van de Heeren 
Daord Gaerste, en Ioseph Schwengle als 
getuigen. 


als getuigen 
Waerste 


Borchard J: Crols 


Johana A: Crvls 


quod attestor 


Jarman 


Testament van 
Borchard S Croes 


en 


Johanna Sabina Specht 


Echtelieden 


11857 


Vyftig centen. 


Gorsua 


Het origineel is 


geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
de Gezaghebber 


Jarman 


17 


De ondergeteekenden gezamentlyke broe„ 


„ders en Erfgenamen van wylen Ian Hendrik 
Groes, wonende alhier. 


Bekennen by deze uit de hand verkocht te 


hebben en by dezen wettiglyk overtedragen en 
kwgt te schelden aan en ten behoeven van 


Mejufvrouw Sarah Casto, meede alhier woonach„ 
tg„ 


De slavin Dominga, oud 27 jaren, dochter van 


Maria Zebel Ja Bika/ benevens hare twee zoonen 
met namen Ricardo Beltrand oud 3 jaren, en 
Hore la Rosa, oud 5 maanden, ons in eigendom 


aankomende, ende zulks voor de somma van 
twee honderd en twaalf guldens, in kontante 


penning van den koopster voornoemd ontvangen; 


Gederende & transporterende aan gemelde 


mejufvrouw Sarah Casto, al het regt van eigen„ 


dom dewelke wy voor dato dezes op meergemelde 
slaven Dominga, en hare twee zoonen heeft 
gehad, zonder iets het geringste daaraan te 
reserveren, met belofte van den Koopster voorm: 


tegen alle op en aanspraak deswegens te zullen 
indemneren en schadeloos stellen onder verband 


als naar regten. 


Aruba den 23:e Ianuary 1857 
/was get:/ Jan Lourens broes 
Pieter Croeo 


1„ Simon A: Proes 
Iacobus broes Az. 


1„„ Casper F. Croes 
Ian H=t Croes 


„ Charles Ponsen 
Ian Pieter broes 
Jacobus Groes I.2 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden van Policie, dato 14 february 1831. 


als mede ontvangen de somma Zestien guldens voor 
de belasting op den verkoop van twee slaven. 


Aruba den 23:e Ianuarij 1857. 


De Geraghebber 


/Was get:t/ Jarman. 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore onder Wt. 
in het origineel aan den belanghebbende afgege 
ven, op Aruba den 23 Ianuary 1857. 


De Koloniale Schrjver 


Naerre 


11857 


Vijftig centen 


Goruin 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
de Tezaghebber 


Jarman 


18. 


Ik ondergeteekende J. Schotborgh H: Z. 


wonende alhier 


Bekenne by deze it de hand verkocht te 


hebben, en bij deze wettiglyk overtedragen en 


kwyt te schelden aan ten behoeven van Den 
Heer David Ab„r Tesurun, wonende te Curacas.— 


De Slaaf Albertus, oud 24 jaren, zoon van 


Maria Ignees, my in eigendom aankomende, en de 
zulks voor de somma van drie honderd guldens, in 


kontante penning van den kooper voornoemd ont„ 


vangen. 


Gederende en transporterende aan gemelde 


heer David Ab„r Sesurun, al het regt van eigen„ 


dom dewelke ik voor dato dezes op bovengemelde 
staaf Albertus heeft gehad, zonder iets het gering, 


ste daaraan te reserveren, met belofte van den 


kooper voormeld tegen alle op en aanspraak des„ 


wegens te zullen indemneren en schadeloos stetten 
onder verband als naar regten.— 


Aruba den 26:' Ianuary 1857. 


/was geteekend/ J. Schotborgh H. 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden van Policie, dato 14 Febj 1831 


als mede ontvangen de somma van agt guldens 
voor de belasting op den verkoop van een slaat. 


Aruba den 26.e Ianuary 1857. 


De Geraghebber 


/was get:/ Jarman 


Geregistreerd 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore onder n„o 
1., in het origineel aan den belanghebbende 
afgegeven, op Aruba den 26„e Ianuary 1857. 


De Poloniale schryver 


Waerste 


780C 


Vjftig Centen 


CGersua 


Het origineel is 
geschreven op 
een zegel van 


21. 


De Gezaghebber 


Jarman 


14. 


Ik ondergeteekende Ian van der Biest 


Croes, wonende alhier 


Bekenne by deze uit de hand verkocht te heb„ 


„vingen by deze wettiglyk overtedragen en kwjt 
te schelden aan en ten behoeven van den WelEde. 


Heer David Ab:r Desurun, wonende te Curacas. — 


De slaaf genaamd Iuan Martis, oud 85 


jaren zoon van Maria Lisetta, my in eigendom 


aankomende, en de zulks voor de somma van 
drie honderd guldens, in kontante gelden voor my 
van den kooper voornoemd ontvangen. 


Gederende en transporterende aan gemelde 


Heer David Ab„r Gesurun, al het regt van 
eigendom dewelke ik voor dato dezes op bovenge„ 
„melde slaaf Iuan Martis heeft gehad, zonder 
iets het geringste daaraan te reserveren, met be„ 
lofte van den kooper voormeld tegen alle op en 
aanspraak deswegens te zullen indemneren in 
schadeloos stellen onder verband als naar regten. 


Aruba den 11=e February 1857. 
/was get:/ Jan Vdk. broes. 


voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden, dato 14 february 1831. 


als meede ontvangen de somma van acht 


guldens voor de belasting, op den verkoop van een slaap 


Aruba den 11.' Februarij 1837. 


De Gezaghebber 


/was get:t / Jarman 


Geregistreerd 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore onder 
W 2. en het origineel aan den belangheb„ 


„bende afgegeven, op Aruba den 11:' febr 1857. 


De Koloniale Schryver 


Baerste 


8857 


A drie gulden. 


Gerera 


20. 


Heden den 4„e Maart 1857. 


Compareerde voor mij Jacobus Jarmanj„s 


Gezaghebber des Eilands Aruba, als zoodanig 


de Notariste functien uitoefende, in presentie 


van hier natenoemene getuigen, 
Mitlum H Sitt 


Paker 
W=m L. Scotd: 


Jeam gedans 
Janier Paulona 
Edwen lotoffinan 
H Bardinegs 
Josipt Saundert 
Ignatia t Bonia 
W=mm 
stanton 


W=mMnrj 
Jacob Atkins 


Alten van Competente onderdom in in 
voorschreven qualiteit varende aanboord de 


van het Amerikaansche Barkschip genaamd Governor 


Hubbard, gecommandeert door Capitein William 
H: Smitk. 


Dewelke uit liefde der waarheid en ter 


requisitie van hunnen voornoemde kapitein 
om te kunnen dienen en strekken daar en 
waar het zal worden vereischt, getuigden, en 


verklaarden. 


verklaarden waar en waarachtigd te zyn 
gelyk de voornoemde Capitein William H. 
smith die ten deze mede Compareerde voor 
de waarheid affirmeerde„ 


Dat zy deposanten en hy affirmant met 


voorschreven Barkschip Governor Hubbard, op 
den 30.' Ianuarij C:b van T:daan de Nequa„ 
„ragua vertrokken zijn, gedistineerd naar 
Laguaira / Kepubliek van Ornezuela/ gela„ 
„den met Koopmansgoederen, dat zy gedu„ 
„rende hunnen rees de Pompen vryhadden 


zoo dat zy het schip lend konden pompen, 
maar dat op den 2=n February L. bbespeur„ 
„den dat de beide pompen gestopt of gevuld 


waren zyn met zand dien zij in het schip heeft 
harden, strekkende, tot ballast, dat zy dadelyk alles 
in hetwerk ter handgesteld 


„ het een 


om de pompen weder 


in order te krygen, maar niet konden g 


soolvoegen krygen, zich in deverpligting hebben bevon„ 


=den om met putsen het water uit het schip 


tehoen, en die positie gebleeven tot zy zich 


den 27„' februarijl. onder de Kust van het 
eiland Aruba hebben, landgemaakt, toen 
heeft de Kapitein goed gevonden en geoordeelde 


om ten anker te koomen, ten einde de pompen 
zoo mooglyk doende, te repareren om hun„ 


nen rees te kunnen vervolgen naar de 


plaats 


plaats meer bestemming„ 


Gevende de deposanten, en hy affirmant 


voor redenen van wetenschap al het zelve 
te hebben bygewoond en ondervonden, en 


brreid zynde de deugdelykt met Polempeele 
Eade te staven. 
Aldus gedaan op Aruba en presentie 
van de Heeren D„s Vaerste vP. Schwengle 
als getuigen 


quod atterstor 


De Geraghebber voornoemd 


Als getuigen 


Haerste„ 


Voor my Iacobus Jarman J„r Geraghebber 


des Eilands Aruba, zyn gecompareerd de 
vorenstaande teekenaars, allen van 
Competende onderdom en in voorschrevene 
qualiteiten varende aanboorde de 
5van het 
Amerieaan„ 


sche Barkschip genaamd dovernor Hrubbard 
gevoerd door apitein William H. Smitk. 


Dewelke 


Dewelke uitlief der waarheid en op 


requisitie van kunnen voornoemde Kapitiin 
William A: Smith, onder solemnele Eede 
hebben getuigd en verklaard gelyk de voor 
noemde Kapitein die mede is gecompareerd 
onder Polempele Eede affirmeerde dat den 
inhoud der hiervorenstaande verklaring 
door hun gegeven in getekend de waarheid 
is, en dat zy daarby blyven persisteeren 


zoo waarlyk moest hen Comparanten 
Tod Almagstig helpen. 
In teeken der waarheid is deze door my 


Geraghebber dezes Eilands getekend op 
Aruba den 4„e Maart 1857. 


Jarman 


8857 


Arie gulden. 


Gersug 


21. 


Heden den 19.' Maart 1857 


Compareerde voor my Iacobus Jarman J„s 


Geraghebber des Eilands Aruba, als zoodanig de 


Notarise funitien uitoefende, en presentie van de 
hiernatenoemen getuigen 


De Heer Nicolaas broes van der Biest en 


Mejufvrouw Ragina Quant Tosse wonende alhier. 


Te kinnen gevende genegen te zyn over hunne 


nalatene goederen, testamentair te disponeren 
en mits dien verklaarde de testateuren voor 
af te vernietigen en buiten effect te stellen alle 


testamenten, en andere makingen kracht van 
uiterste wille hebbende, door hen Comparanten 
het zy gezamentlyk of afzonderlijk gemaakt 
en gepasseerd. 


En komende des testateuren als nu ter dis 


„positie verklaarde de testateuren elkander re„ 


ciprogue over en weder dat is de eerstervende 
de langsttevende van hun beiden te nomineren 
en te institueren tot zyne ofte hare eenige en 
aniwersele Erfgenaam of Erfgename van alle 
hunne goederen, zoo roerende als onroerende, 
acten, Crediten en geregtigheden niets uitge„ 


„zonderd welke de eerstervende met den dood 


zal komen te ontruimen en natelaten, zullen 
de de langstlevende nogtand gehouden, en 
verpligt zijn des natelatene kind, behoorlyk 
te alimenteere en optevoeden tot hare meerder 
jarigheid eerder huwelijk of andere geapprobeerde 


staat 


staat.. 


Instituerende ezelve kind tot zyne ofte 


hare mede erfgenaam, tasch voor niet meer„ 


„der ofte anders dan in de naaste en bloote 


legetime portie, kinderen in de nalatenschap 
hunnen ouders naar scherpheid van regten 
competerende; 


stellende in nominerende de testateuren 


de langstlevende van hen beide tot Efeduteur 
of Executrice, benevens den Heer Ian Hen„ 
„drik van der Biest, tot mede Executeur van 
dit hun testament, tot redders of redsters 
van hun boedel & nalatenschap, mitsgaders tot 
voogden en voogdesse over het natelatene kind 
by elkanderen in huwelyk verwekt, en zulks 
met alzoodanige ample magt en facutteit 
als naar Regten kan en mag worden gegeven, 
inzonderheid de magt van assumtie & Surro 


„gatie tot den uiteinde toe 


Excluderende de testateuren uit hunne boedel 


en nalatenschap, alle weesmeisteren, weeska„ 


„mer of andere personen die zich ambts of 
plagttoh alven daarmede zoude willen bemoe 
„gen, alle dezelven bedanken by dezeg 


Het geene voorschreven staat de testateuren 


duidelyk voorgelezen zynde, verklaarde zy 
het zelve wel te hebben verstaan en begrepen 
begerende dus dat dit instrument na hun 
overlyden volkomen kracht en waarde zul„ 
„len moeten hebben het zy als testament, Codiil 


of hoeanders het zelve naar regten zal be„ 
„ staan 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba 


in predentie van de Heeren D: Vaerste en 
Joseph Schwengle, als getuigen. 


Nicolaas. C: van Der Biest 
Baerste 
P: D: E: pp=r 


J Schrengle 


quod attestor 


de Gezaghebber voornoemd 


Jarman 


Testament van 


Nicolaas C. Vder Biest 


71 


Regina Gerant Poppe 


19:' Maart 1857. 


11857 


Vijftig centen 


Geruia 


Het origineel is 


geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
de Gezaghebber 


Jarmen 


22. 


Ik ondergeteekende Johannes Michail 


tman wonende alhier 


Bekenne by deze uit de hand verkocht te 


hebben en by dezen wattiglyk overtedragen 


en Buyt te schelden aan ten behoeve van 
De weduwe Lodewyk Fredrik Scholten, mede 


alhier woonachtig. 


de Slavin klara, oud 35 jaren, dochter van 


Christina, benevens haar dochtertje genaamd 
Leonarda, oud 5 maanden, my in eigendom 
aankomende, ende zulks voor de somma van 
drie honderd gulden, in kontante penning 
door my van den koopster voornoemd ontvangen. 


Oederende in transporterende aan gemelde 


Wed:e Lodewyk Fredrik Scholten, al het regt 
van eigendom dewelke ik voor dato dezes of 
bovengemelde slaven heeft gehad zonder iets 
het geringste daaraan te reserveren, met belofte 
van den koopster voormeld tegen alle op en 
aanspraak deswegens te zullen indemneren 


en schadeloos stellen onder verband als naar 
regten. 
Aruba den 14:e April 1857. 
/getekend/ Ioh„s M. Eman 


Voldaan aan den inhoud der publicatie 


van Directeur en raden dato 14:e February 1831. 


als 


als mede ontvangen de som van acht gulden 


voor de belasting op den verkoop van een slaaf 


Aruba den 15„e April 1857. 
de Gezaghebber 


/Was get:t/ Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore en het 
origineel aan den belanghebbende afgegeven 
op Aruba den 15.e April 1857. 


de Koloniale Schryver 


Naerste 


23. 


Heden den 25 April 1857. 


Compareerde voor mij Iacobus Jarman Jr 


Geraghebber des Eilands Anuba, als zoodanig 
de Notariele functien uitoefende in presentie van 


de hiernatenoeme getuigen. 


De Heeren Bernardus van der Veen Quant 


en David Loper Henriguer, burgers en angeretenen 
dezes titands, de Comparanten by my Geraghebber 
bekend. 


Te kennen gevende 


Dat Mejufvrouw de wed„ Marten Werter, wonende 
alhier, zich bij rekwest heeft vervoegd aan den 
Hoog Edelen Gestrenge Heer Gouverneur van Curacas 
en onderhoorigheden, met verzoek om te mogen 
verkrygen brieven van Manumissie voor de aan 
haar in eigendom aankomende slaven met 
namen Martha, oud 34 jaren, dichter van 
Ceonilda, Apolonia, oud 24 jaren, dochter van 
Maria Clara Plorentina, oud 18 jaren, en Petra 
Maximia, oud t' jaar, beide kinderen van Elyza 
dat gezegde Weduwe Marten Evertsz: gebruik 
makende van de bevoegheid by Anthl. 15 81 
van het reglement op de Manumissie der slaven 
in de Nederlandsche West indesche bezitting, 
goedgekeurd by Koninglyke besluit van den 23=e 
October 1831. A„o 83. alhier gepubliceerd den J:e Mei 


1832 


1832 aan den aanzoeker om brieven van Ma„ 


numissie toegekend, om in plaats van in de genera„ 


„te geldkamer te storten som, eene personele borgtogt 
te stetlen, ten genoege van het Collegie met het 
werk der Manumissie belast, by het door haar 
ingediende rekwest om Manumissie voor de vooren 
gemelde slaven, ten Comparanten met hunne 
voorkennis en toestemming als Borgen heeft aange„ 
„ boden tot zoodanige einden, als by het aangehaal 
„de Antht 15: 31. van het reglement op de Manumis 
„sie zyn bedoeld. 


Dat met dit aanbod genoegen genomen zynde 


zy Comparanten, mitsdien als na verlangen daar„ 
„aan verder gevolg te geven, en de vereischte Acte 
van borgtogt tot stand te brengen. 


En verklaard alzoo de Comparanten by en 


door deze, zich te stellen tot borgen elk in soli„ 
„dum en voor het geheel, des dat de een betalende 
de ander zal zyn bevryd, voor de som van Vier„ 


„honderd guldens / ƒ400.— voor ieder der slaaf 
in byzonder, als zynde de voorengemelde slaven 
vallende onder de termen van 5. C. Anthl. 1. 
publicatie van het Gouvernements Generaal 
gearresteerd den 27:' Augustus 1843. N 7. hou„ 
„dende nader voorzeeningen omtrent het Manu„ 
„missie van slaven in de Nederlandsche West 
„indische bezittingen uitgvaardigd achtervol„ 
„gens de dispositie van den HoogEdl. Gestrenge 


Heer 


Heer deraghebber a. v. van Curacas en onderhoo„ 


„righeden dato 31:' September 1843. NN.o 282. en 
ten zelven dage aldaar gepubliceerd, en mitsdien 


voor de ten haren behoeve te verkrijgen brieven 
van Manumissie, eene borgtogt voor het voren 
gemelde bedrag van ƒ400. — /vier honderd guldens 


vereischt 


En ten einde deze borgtogt overeenkomstig 


de bepaling van het aangehaalde 15 Artikel 
8 4. van het reglement op de Manumissie der 
slaven, zal kunnen verstrekken tot Cautie van 
de openbareschatkist, dat dezelven te eenigen 
tyd geene schade of wintsderving door de verlang 
„de Manumissie van meergemelde slaven, zal 
komen te tijden, zoo verklaarde de Comparanten 
onder renuncaatie van alle beneficien en midde 
„ten regtens, welke hun hiertegen te eeniger tyd 


mogten komen te stade, en mitsdien ook speciaal 
van de beneficien Excussiones et divisiones, 
waarvan de inhoud door mij aan de Comparanten 
is uitgelegd, zich te verbinden en te verpligten 
gelyk zij zjndoende bij deze, om wanneer meer„ 
genoemde thans nog in slaverny bevindende 
voorgem: slaven na dat ten kunnen behoeven 
van vrjdom zullen zyn verleend, te eenigertyd 
in zoodanigen behoeftigen toestand mogten 
geraken dat hun, schoon geregtiglyk uitgewonnen 


niet in staat worden bevonden de door hun ver„ 


„schuldigden 


schuldigden belasting of eenig gedeelte van 
dien te voldoen, of met de verschuldigden belas„ 


„ting van hun niet by Executie kunnen worden 


geend, of ook, dat hun ten lasten van eenige 
erkende armen inrigting vervatt often kosten 


van den landen of den gemeente voor korteren 
of Langeren tyd in eenig Rospitaal is verpleegd, 
in elk dien gevallen, de by deze acte als Cautie 


van de openbare schatkist aangewezen som van 
vier honderd guldens / ƒ400.—) dadelyk en op 
de eerste aanmaning, van wege de sublieke 
administratie, als eigen schuld in promptis te 


zullen opleggen en voldoen, om te strekken ten 
voordeele van de openbare schatkist. 
Verbindende de Comparanten tot nakoming 


hiervan hunne personen en goederen als naar 
regten, en voorts zich speciaal onderwerpende, 
in geval namelyk zj mogten in gebreken bly„ 
„ven om op de eerste aanmaning in de hiervoren 
bedoelde gevallen, de som van ƒ400.– /vier„ 
„ honderd guldens onverwyd en promptis opteleg„ 
„gen en te voldoen, aan uitwinning by Parate 


Eecutie even als zulks ten aanzien van be„ 
lastingschuldigen gebruikelyk is, het al over 
een komstig arth:t 30 van het meer aangehaald 


regtement op de Manumissie der slaven in de 
Nederlandsche West indische bezittingen. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba in 


presentie 


presentie van de Heeren David Gaerste en 
Ioseph Schwengle, als getuigen 


als getuigen 
Waerste 


ƒ1887 


Vyftig centen. 


Gersua 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van ƒ1. 
de Geraghebber. 


Jarman, 


24: 


Ik ondergeteekende Ian Hendrik Kelly 


wonende alhier. 


Bekenne by deze uit de hand verkocht te 
hebben en by deze wettiglyk overtedragen in 


Hryt te schelden aan en ten behoeven van 
Arjufvrouw Abigail Jacob Morens, wonende te 


Curacas 


Een Negerin slaaf genaamd Petrona, oud 


22 jaren, dochter van Leopora, my in eigendom 
aankomende, ende zulks voor de somma van drie 
honderd guldens, in kontante penning door my 
van den Koopster voornoemd ontvangen; 


Cederende in transporterende aan gemelde 


mejufvrouw Abigael Iacob Moreno, al het 


regt van eigendom dewelke ik voor dato dezes 
op bovengemelde slaven Petrona oud 22 jaren 
heeft gehad zonder iets het geringste daaraan 
te reserveren, met belofte van den koopster voor„ 


„meld tegen alle op en aanspraak deswegens te 


zullen indemneren en schadeloos stellen onder 
verband als naar regten. 


Aruba den 2:' Mei 1857. 
/was get:/ Ian Mk Kelly 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 
Directeur in Raden dato 14.' February 1831- 


als 


als meede ontvangen de somma van acht gul„ 


„dens voor de belasting op den verkoop van een 
saaf. 


Aruba den 2„e Mei 1857. 


de Gezaghebber 


/Was get:t / Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale kantore, en het orige 


„neel aan den belanghebbende afgegeven, op Amba 


den 2.e Mei 1857. 


de Koloniale schryver 


Waerste 


8857 


Adrio gulden.. 


Gordrn 


25. 


Heden den 16.e Mei 1857. 


Compareerde voor my Jacobus Jarman J=r 


Gezaghebber des tilands Aruba, als zoodanig 


de Notariele functien uitoefende, in presentie van 
hier natenoemene getuigen 
Adrian Weve 


Nicolas Tansen 
Cristobal: F:ardie 
Aurgol Dhels 


sacot zaali: 
Iuar. Oustobal 


Delfen Martirt 


Allen van Competente onderdom en in voor„ 


schreven qualiteit varen de aanboord van het 
vanuzulandsche Schoener genaamd Aoiza, 
gekommandeert door Schipper Adriaan ever. 


Dewelke uit liefde der waarheid en ter 


requisitie van hunnen voornoemde Kaptein 
om te kunnen dienen en strekken daar en 
waar het zal worden vereischt, getuigden, en 
verklaarden waar en waarachtig te zyn, ge„ 
lyk de voornoemde Kaptein Adriaan Wever die 
ten deze mede Compareerde voor de Waarheid 
affirmeerde. 


Dat 


Dat zy deposanten en hy affirmant met 


voorschreven Schoener Hoiza op den E. Mei 
tit. van P:l Cabello vertrokken zyn, gedestineerd 
naar Maracaito en op den 13 Mee d.o 1. tusschen 
Kap P. Roman & het Liland Aruba, bevindende 
bespeurende dat de onderste roerhak gebroken 
was, s het vaartuig stagt aan het roerobadieren 
toen heeft de Kaptein goed gevonden en geoor„ 
deelt van ten Anker te komen binnen de 
haven van het teland Aruta ten einde zoo 
mooglyk doende hunne avary te repareren om 
hunnen reis te kunnen vervolgen naar de 
plaats hunner bestemming. 


Gevende de deposanten, en hy affirmant voor 


redenen van wWetenschap al het zelve te hebben 
bygewoond, en ondervonden, en bereid zyn de 
deugdelykheid met Polemneele Eede te staven, 


Aldus gedaan op Aruba in presentie van 


de Heeren D. Gaerste & I. Schwengle als getuigen. 


getod attestor 
Jarman 
als getuigen 
Paunte 


Voor mij Iacobus Jarman J=r Geraghebber 


des eilands Aruba, zyn gecompareerd de voren„ 


„staande teekenaars, allen van Competende 


onderdom en in voorschrevene qualiteiten daren 
de aanboord van het denujl. Schoener Eloiza 


gevoerd: 


gevoerd door Schipper Adriaan Wever. 


Dewelke uitliefde der waarheid en op Requisi 


tie van hunnen voornoemde Kaptein, onder 
solemnele Eede hebben getuigd en verklaard ge„ 
„lyk de voornoemde Kaptein die made is gecompa„ 


reerd onder Ilemnele Eede affirmeerde dat den 
inhoud der hiervorenstaande verklaring door 
hun gegeven en getekend de waarheid as, en 
dat zy daarby blyven persisteeren 
zoo waarlyk moest hen Comparanten 


God Almagtig helpen. 


In teeken der Waarheid is deze door my 


Gezaghebber des Eilands Aruba getekend den 
16:' Mei 1887. 
Jarman 


12837 


Vyftig Centen 


Gersua 


Het origineel is ge„ 


schreven op een ze„ 
gel van ƒ1. 
de Geraghebber 


Zorman 


20. 


Ikondergeteekende Consecuon Ca Simon Bretto 


wonende alhier, beken hierby uit de hand verkocht 


te hebben en by dezen wettiglijk op te dragen en kwyt 


te schelden aan den heer B. van der Veen Quant 


mede alhier woonachtig, voor rekening van zyn Edle 
minderjarige dochters met namen Anna Catharina 
Emilia brestinne in Silvia Anmieta, eene merlatte 
slaven genaamd Selestina, ond een en dertig 
jaren, dochter van Maria, benevens haar dochter 


„tje genaamd Martha Hilia, ond twee jaren, zynde 
nog een zuigeling, voor de som van drie honderd 
guldens 24. C, in kontante penningen van den 
kooper voornoemd ontvangen. 


Cederen en transporteren aan gemelden heer 


B. van der Veen Quant voor rekening van zyne 
voormelde minderjarige dochters Anna Catharina 
Emilia krestina en Slvia Anmieta, al het regt 
van eigendom welke ik voor datto dezes op voorschre„ 
eene matatte saven genaamd Selestina, benevens 


haar twee jarige ruigeling met name Martha 
Ebilia, gehad heb, zonder iets het geringste daaraan 
te reserveren, belovende den kooper voornoemd tegen 
alle op en aanspraak deswegens te zullen indem„ 


„neren en schadeloos houden onder verband als 


naar regten. 


Amba 


Amba den 10=e Iunij 1857 


/: was get:/ dit t is het gewoon merkteeken 


van Consicion /a:) Simon Bretto 


als getuigen 


(Was get:) George Henriquer 
/was get:) R: I: Beaujon. 


Voldaan aan den inhoud der publicatie van 


Directeur en Raden, datto 14 February 1831. 


als mede ontvangen de somma van Acht guldens, 


voor de betasting op den verkoop van een slaaf 


Aruta den 10.' Augustus 1857. 


De deraghebber 


/ Was gel:) Jarman 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore, en het origi„ 


„neel aan den belanghebbende afgegeven. op Aruba 
den 10:e' Augustus 1857 


De Koloniale schryver 


Waerste 


8857 


Zes gulden. 


Gerdrk 


27 


Heden den 20:e Iunij 1857. 


Compareerde voor mij Jacobus Jarman Jr 


Gezaghebber des hilands Aruba, in presentie 
van de hier natenoemene getuigen 


Mejufvrouw Maria Elisabeth Bretto, gebo„ 


„ken Boekhoudt, wonende. alhier 


Dewelke bekende aan hate tmee mandrejange 


kinderen met namen Seberie Marten Simerel 


Maria Rorefina Temerel, verwekt zynde ber haar 
eerste Achtgenoot, wylen den Heer Jan F:l Temnel 


Dadelyk te donateren drie hare in eigen„ 


dom aankomende slaven met namen Nicolasa 
Polentina, oud 12 jaren, dochter van Selestina, 


Merselina oud 5 jaren, dochter van Pelestina, 


en Maria Selestina, oud D maanden, dochter van 
Maria Ogenia. 


strekkende tot vaderlyke legitime Portie, 


kinderen in scherpheid van regten toekomende 
nagedane administratie en taxatie in gemel„ 
de boedel door de WelEdele Heeren geautoriseer„ 
den van de Wees onbeheerde en desolate boe„ 


del kamer te Curacas, de drie bovengemelde 
slavinnen voor de somma van drie honderd 
vyf en zeventig guldens, by haare aantegaan, 


tweede 


tweede huwelyk met den heer Consiciom Bretto- 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba en 


presentie van de Heuren Ioseph Schnengle 
en Ian Vos Specht, als getuigen 


als getuigen 


Dat Kruis is gesteld door 
Maria Elisabeth Bretto gebr: 


Boekhoudt 
J: Schrengle 


Jan dorseeis 


quod attestor 


de Gezaghebber voornoemd 


Jarman 


En Kennis van my 
de Koloniale Schryver 


Waerste 


8857 
Arie gulden.. 


Gersira 


28. 


Heden den 14„e Iuly 1857. 


Compareerde voor mij Jacobus Jarman J„ 


Gezaghebber des Lelands Aruba, als zoodanig 


de Notariele functien uitoefenende, in peeden 


tie on de hiernatenoemene getuigen 


Den Heer Consecron Bratto en Maria Elisa„ 


„beth Boekhoudt, Echtelieden, wonende alhier 


Te Kennen gevende genegen te zyn over 


hunne natelatene goederen, testamentair te 
disponeren en mits dien verklaarde de testa 
teuren voor af te vernietigen en buiten ef„ 


„faat te stellen alle testamenten, en andere ma 
kingen kracht van Ueterste wille hebbende 
door hen Comparanten het zy gezamentlyk 
of afzonderlyk gemaakt en gepasseerd. 


En kamende des testateuren als nu ter 


dispositie verklaarde de testateuren elkander 
reciproque over en weder dat is de eerstster„ 
vende de langstlevende van hun beiden te 
nomineren en te anstitueren tot zyne ofte 
hare eenige en Anersch Erfgenaa of. 
erfgename van alle hunne goederen, zoo 
roerende als onroerende, acten, trediten en 


geregtigheden niets uitgezonderd welke de 
eerststervende met den den dood zal komen 
te ontruimen en natelaten, zullende de langs„ 
levende nochtans gehouden en verpligt zyn 


de 


de natelatene kinderen, behoorlyk te ale„ 


„menteere en opevoeden, tot hunne meerderga„ 
righeid eerder huwelyk of andere geapprobeerde 
staat 


Institueerende de kinderen tot zyne ofte hare 


mede erfgenamen, edsch voor niet meerder 
ofte anders dan in de naaste en bloote legetine 
portie kinderen in de nalatenschap kunnen 
onders naar scherpheid van regten Cmpe 


„terende 


stellende en nominerende de testateuren 
de langstlevende van hen beide tot Executeur 
of Expecutrice, tot redder of redsterd van hun 
boedel en nalatenschap, mitsgaders tot voog 
of voogdesse over hun natelatene kinderen 


met elkanderen in huwelyk verwekt, en zulks 


met alzoodanige ample magt en faculteit 
als noor regten kan en mag worden 
gegeven; inzonderheid de magt van assum„ 
„tie e surrogitie tot den uiteinde toe 


Apchiderende de testateuren uit hunne 


boedel en nalatenschap, alle weesmeesteren 
weeskamer of andere personen die zich 
ambts of pligtshalven aarmede zoude 
willen bemoejen, alle dezelven bedankende 
by dezen. 


Het geene voorschreven staat de testaten„ 


„ren duidelyk voorgelezen zynde, verklaarde 
9 


zy het zelve wal te hebben verstaan en 
begrepen, begerende dus dat dit instrument 
na hun overlyden volkomen kracht en 
waarde zullen moeten hebben, het zy 


als testament, Coduil of hoeanders het 
zelve noor regten zal bestaan. 
Aldus gedaan en gepasseerd op Aruta 
in presentie van de Heeren D. Iaerste en 


Ioseph schwengle, als getuigen. 


Dit Kruis is gesteld door 


Consecion Bretto. 
Als getuigen 
Baerste 
J: Schrrengle 
Dit Kruis es gesteld door 


Maria Elis: Boekhoudt 


quod attestor 


de Gezaghebber voornoemd 
Sarman 


„1857 


Vijftig Een ten 


Gersia 


Het origineel e 


geschreven op een 
zegel van ƒ4. 
de Gezaghebber 


Jarman 


29. 


Ik ondergeteekende Nicolaas Proes lman 


wonende alhier 


Bekenne by deze dit de hand verkocht te hebben 


en by deze wettigljk overtedragen en korgt te schelden 


„aan en ten behoeven van de W„o L. V.s Scholten 


meede ndrende alhier. 


Een mulatte slaaf genaamd Noze, oud 43 jaren 


zoon van Rosa, my en eigendom aankomende, ende 
zulks voor de somma van drie honderd guldens, 


in kontante penning door my van den koopster voor„ 


„noemd ontvangen 


Cederende en transporterende aan gemelde 


de weduwe Lods Fred=ts Scholten, al het pagt van 


eigendom dewelke ik voor dato dezes op bovengemelde 
slaaf Hore heeft gehad, zonder iets het geringste 


daaraan te reserveren, met belofte van de koopster 


voormeld tegen alle op en aanspraak deswegens te gullen 


indemneren, en schadeloos stellen onder verband als 
naar regten. — Anuba den 22.e Iuly 1857. 


/was get:/ N. C. Eman. 


voldaan aan den inhoud der puslicatie van Direc„ 


„teur en Raden, dato 14 febj 1831. als mede ontvangen de 


somma van acht guldens, voor de belasting op den Ver„ 


koop van een Saaf. Aruba den 23.' Iuly 1857 


de eraghebber 


/was get:/ Jarman 


Gooren 


Geregistreerd ten Koloniale Kantore, en het originel 


aan den belanghebbende afgegeven, op Arata 


den 23:e July 1657. 


de Koloniale schryver 


Daerste 


8857 


Arie gulden. 


Grring 


I0. 


Heden den 19:e November 1857. 


Compareerde voor my Iacobus Jarman =r 


Gezag hebber des Eitands Anuba, als zoodanig 


de Notariele functien Uitoefenende, in presentie 
van de hiernatenoemene getuigen 


De Heer Hore Daniel Willemse & Memp„ 


„vrouw Maria Petrona Tromp, echtelieden, wonen. 
„de alhier. 


Te kennen gevende genegen te zyn over hun„ 


ne natelatene goederen testamentair te dispo„ 


„neren 


En komende des testateuren als nu ter dispo„ 


„sitie verklaarde de testateuren elkander recepro 
„que over en weder dat is de eerstewende de langst„ 
tevende van hun beiden te nomineren en te 
institueren tot zyne ofte hare eenige en Une„ 
„versele Erfgenaam of Erfgename van alle hun 


ne goederen, zoo roerende als onroerende, acten 
bediten en geregtigheden niets uitgezonderd 
welke de eerstervende met den dood zal 
komende te ontruimen en natelaten, 


Instituerende de Testateuren na hun 


beidens dood, tot hunne Uwiversele erfgenaamm 
de persoon van Ian Grolyk, van alle hunne 
goederen, zoo roerende als onroerende, acten 
Arditen en geregtigheden niets uitgezonderd, 
welke na han beiden dood zal komen te 
ontruimen en natelaten 


stettende en nommerende de testateuren 


d 


de langstlevende van hen beide tot Executeur 
of Executrice, benevens den Heer Bernardus 
van derVien Quant, tot mede Executeur van 
dit han testament tot redders of redsters 
van hun boedel en nalatenschap, en zulks 
met alzoodanige amplemagt en faculteit 
ats naar regten kan en mag worden gege„ 
„ven inzonderheid de magt van assumtie 
surrogatie tot den uiteinde toe.- 
Efeluderende de testateuren uit hunne boedel 


en nalatenschap, alle Weesmeesteren, weiska„ 
„mer of andere personen die zich ambts of 
pligtshalven daarmede zoude willen bemoegen 
alle dezelven bedankende by dezen. 


Het geene voorschreven staat de testateuren 


duidelyk voorgelezen zynde, verklaarde zy het 
zelve wet te hebben verstaan en begrepen, be„ 
„gerende dus dat dit instrument na hun over„ 
„lyden volkomen kracht en waarde zullen 
moeten hebben het ziy als testament Codicil 
of hoeanders het zelve naar regten zal be„ 


„staan. 


Aldus gedaan en gepasseerd op Aruba, in 


presentie van de Heeren David Gaerste en 
Ioseph Schwingle als getuigen. 


Als getuigen 
Danste 


Dit kruis is gesteld door 
Hoze Daniel Willems 
Dat Kruis is gesteld door 


Maria Petrona Tromp. 


guod attestor 
Jarman 


ƒ15 


Vijftig centen 


Gersua 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van 11. 
de Gezaghebber 


Zarman 


I1 


Ik onder geteekende Maria Louisa Lecroir. 


wonende alhier. 


Bekenne uit de hand verkocht te hebben, en 


by deze wattiglyk overtedragen en kwyt te schel„ 
=den aan en ten behoeve van den Heer Jacobus 
broes smede alhier woonachtig. 


De slaven genaamd Maria Ignees, oud 5 4 jaren, 


dochter van Susanna, my in eigendom aankomen 
„de, ende zulks voor de somma van twee honderd 


vyfenzeventig guldens, in kontante penning door 
my van den Koper voornoemd ontvangen; 
bederende en transporterende aan gemelde heer 


Iacobus Rroes F„s, al het regt van eigendom 
dewelke ik voor dato dezes op gemelde staven 
Alaria Ignees heeft gehad, zonder iets het ge„ 
ringste daaraan te reserveren, met belofte van 
den koper voornoemd tegen alle op en aanspraak 
desnegens te zullen indemneren en schadeloos 
stellen onder verband als naar regten. 


Apuba den 19:e December 1857. 
/Was get:) dit Kruises / gesteld door 


Maria Louisa Lebroer. 


Als getuigens 
/was get: / D. Capriles J=r 


C„ E. L. Zeppenseldt 


Voldaan aan den inhoud der publicatie 


van Directeur en raden dato 14: February 1831. 


als mede ontvangen de som van acht guldens 


voor de belasting op den verkoop van een staat 


Aruba den 22„' December 1857. 


De Seraghebber 
(Was get:t) Jarman 


Geregistreerd 


Geregistreerd ten Kolonialen Kantore, en 
het origineel aan den belanghebbende 
afgegeven, op Aruba den 22:e December 1887. 


De Kolonialen schryver 


Daerste 


32. 


Ik ondergeteekende Maria Louisa Le„ 


„ Croiv, wonende alhier 


Bekenne uit de hand verkocht te hebben 


en by deze wettiglyk overtedragen en kwiyt te 


schelden aan en ten behove van den Heer 


Joseph van Iacob Amriguer, wonende te Cun 
racab. 


De saafsche meesje genaamd Dorothea 


oud 19=e Jaren, dochter van Maria Ignees, my 
in eigendom aankomende, en de zulks voor de 
somma van Een honderd en vyftig guldens, in 
kontante penning door my van den koper voor 
noemd ontvangen. 


Cederende en transporterende aan gemelde 


Heer Ioseph van Iacob Benriguer, al het regt 
van eigendom dewelke ik voor dato dezes op 
bovengem: slaafsche meisje Dorothea heeft 
gehad zonder iets het geringste daaraan te 
reserveren, met belofte van den koper voorn. 
tegen alle op en aanspraak deswegens te zul„ 
„ten in demneren en schadeloos stetlen onder 


verband als naar regten. 


Apuba den 19:' December 1857. 


/Was get:t/ Dit kruis is 't gesteld door 


Maria Louisa Lehroef 
Als getuigens 
was get:t / D. Caprilas J:r 
1 „ / V. L. Leppenseldt. 


Voldaan aan den inhoud der publicatie 


van Directeur en Raden dato 14.' february 1831. 


als mede ontvangen de somma van acht guldens 


voor 


ƒ1837 


Vyftig Centen 


Gordia 


Het origineel is 
geschreven op een 
zegel van 11. 
de Gezaghebber 


Jarmen 


voor de belasting op den verkoop van een slaaf. 


Aruba den 22„e December 1857. 


De Gezaghebber 


/:was get:/ Jarman 


Geregistreerd ten Kolonialen Kantore, in het 
origineel aan den belanghebbende afgegeven 
op Aruba den 22„e December 1857. 


De Koloniale schryver 


Waerste